Informace k zápisu do Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy příspěvková organizace – školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o postupu při zápisu Vašeho dítěte do Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095 na školní rok 2024/2025.

Letos spouštíme elektronický předzápis (termín od 10. 4. 2024 do 7. 5. 2024): https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolasu/ADB1D66B-68DE-46D9-A56C-FAEF24F35174/predbeznaprihlaskakpredsk

Elektronický předzápis slouží rodičům k získání žádosti a evidenčního listu. Oba dokumenty je nutné vytisknout. Žádost podepsaná oběma rodiči a evidenční list potvrzený lékařem jsou třeba donést v den zápisu osobně. Na zápis se dostavte i s dítětem.


TERMÍN ZÁPISU: 7. 5. 2024 od 8 do 16 hodin v kanceláři ředitelky školy

Kritéria zápisu
1. Do MŠ budou přijímány děti s místem trvalého pobytu /v případě cizinců s místem pobytu/         v příslušném školském obvodu MŠ Sušice Smetanova   
         -  do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 a více let, pro které je předškolní vzdělávání povinné
         - do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku, pro které platí přednostní přijetí
2. Děti s místem trvalého pobytu /v případě cizinců s místem pobytu/ ze školského obvodu            MŠ Tylova, Sušice, pokud sourozenec dítěte již dochází do MŠ Smetanova  
3. Ostatní děti podle věku od nejstaršího k nejmladšímu – pouze při volné kapacitě                       (do naplněnosti tříd dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání)

Zveřejnění
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy - www.mssusice.cz a dále na úřední desce MŠ. Na seznamu nemohou být napsána jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou přidělena při zápisu.
Termín zveřejnění: 3. 6. 2024.
Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáváno ve středu 7. 6. 2024 od 8.00 – 12.00 hodin v ředitelně MŠ.

Mgr. Eva Žatková, ředitelka školy

Zápis 2024/2025

       Mateřská škola Sušice, Smetanova ul.


Mateřská škola – areál školy tvoří 4 budovy – v jedné budově je umístěn hospodářský pavilon včetně kanceláře řed. školy a ved. ŠJ.V roce 2013 zde byla otevřena 7.třída pro nejmladší děti. Ve třech patrových budovách jsou umístěny třídy MŠ - v každé budově dvě třídy / na patře vždy jedna třída / V roce 2005 prošla celkovou rekonstrukcí, což přispělo k zlepšení prostředí MŠ. Budovy jsou barevně označené – proto prezentujeme školu jako barevnou.
Na škole jsou zřizovány předškolní třídy se zaměřením na přípravu dětí do základní školy, ostatní třídy jsou heterogenní.
Kapacita školy je 214 dětí.

Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinou s cílem:
rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu , vytvářet si reálný obraz světa .
Podporujme aktivní dítě, které uplatňuje své názory a je schopno jednat v duchu základních etických hodnot.

srdce

MŠ je školou pro děti - dítě se musí cítit spokojeně a bezpečně.

Náš školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Náš cíl:  
• Připravit děti na další vzdělávací i životní etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky

• Základem vzdělávání je hra

• Být dobrým partnerem a dobrým poradcem rodičů při výchově jejich dětí  

Škola má své tradice:

Posezení s rodiči a rozsvícení vánočního stromu na zahradě školky
Zimní a letní sportovní olympiáda - hlavním oceněním je putovní pohár starosty města
Akademie ke Dni matek v kině Sušice - vystoupení všech tříd MŠ
Dny Sušice – Den Seniorů, Čarodejnice, Den pro rodinu -  podílíme se na programu
Školní výlet, kterým společně všechny děti zakončí školní rok
Zahradní slavnost – děti, které odchází do 1.třídy ZŠ jsou za účasti rodičů pasovány na školáky