Informace k zápisu do Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095,okres Klatovy příspěvková organizace - školní rok 2020/2021

Příjem Žádostí o přijetí bude od 2.5.2020 do 12.5.2020 tímto způsobem :
datovou schránkou, poštou nebo odevzdat do poštovní schránky školy (v zalepené obálce s označením „zápis“).

Zde jsou formuláře jsou ke stažení.

K žádosti doložte: evidenční list, čestné prohlášení rodičů a kopii očkovacího průkazu (nahrazuje potvrzení pediatra).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy www.mssusice.cz, dále na úřední desce MŠ. Termín zveřejnění: 25.5.2020.

Na seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Od 18.5.2020 do 25.5.2020  si rodiče telefonicky vyžádají registrační číslo dítěte (č.tel. MŠ – 376524428 od 8 do 12 hodin)

Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáváno dne 2.6.2020 od 9.00 – 11.00 hodin v ředitelně MŠ.